برج رزمال تهران

تامین کاشی سرامیک پروژه بزرگ رزمال تهران در سال 1402 توسط مجموعه بازرگانی کاشی سرامیک محسن مهابادی انجام گردید و توانسته ایم با موفقیت و رضایت کارفرما، سرامیک این پروژه را تامین کنیم