مجتمع بزرگ آرمان سازان چینه قم

تامین کاشی سرامیک پروژه بزرگ آرمان سازان چینه 640 واحدی در سال 1402 توسط مجموعه بازرگانی کاشی سرامیک محسن مهابادی انجام گردید و توانسته ایم با موفقیت و رضایت کارفرما، سرامیک این پروژه را تامین کنیم